En Tm Ru

Türkmen Senagat

“Türkmen Senagat” Hojalyk jemgyýetiniň plastik turba zawody – Türkmenistan boýunça plastik turba önümçiligi boýunça iň iri kärhanalardan biridir.

Bir şulary öndürýäris:

PE we PP gasynly turbalar:

 • Ýerlagym suw geçirijileriniň gurnalmagy üçin
 • Tok sim torlarynyň ýerleşdirilmegi üçin
 • Tekiz PBP (Pes Basyşly Polietilen) turbalar (suw we gaz geçiriji turbalar)

 • Daşarky suw geçiriji turbalar
 • Daşarky gaz geçiriji turbalar

Kompaniýa

“Türkmen Senagat” Hojalyk Jemgyýeti 2008-nji ýylda esaslandyrylan.

Ol Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birliginiň agzasy bolup durýar.

“Türkmen Senagat” Hojalyk Jemgyýeti, TSTB-niň agzasy hökmünde, Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň gaýratlarynyň jemlenmegini we onuň ýurduň içinde we dünýäde işjeňlik gurşawynyň kämilleşdirilmegine, türkmen işewürliginiň statusynyň ýokarlandyrylmagna gönükdirilmegini öz maksady diýip hasap edýär.

Kompaniýanyň esasy ugry, iň döwrebap dünýä belli belli nemes enjamy KraussMaffei guralynda ýasalan ýokary hilli PBP Turbalarynyň üpjünçiligi bolup durýar.

Şeýle-de “Türkmen Senagat” HJ, häzirki wagtda Türkmenistanda sulfat kaliý, sulfat natriý we duz kislotasy önümçiligini ýola goýmak boýunça uly, döwrebap fabrikanyň gurluşygyny alyp barýar.

Öz işleriniň ýöredilmeginde “Türkmen Senagat” Hojalyk Jemgyýeti hemişe kämilleşmäge ymtylmak ýörelgesine esaslanýar: önümçilik modernizirlenýär we giňeýär, täze tehnologiýalar girizilýär, hödürlenýän önümleriň görnüşleri köpelýär.

Kompaniýanyň işgärleri size satylýan harytlaryň her biri hakynda gutarnykly maglumatlar bererler, ulanmaga we gurnamaga degişli islendik sorag boýunça kömek ederler. Biz her bir müşderi bilen şahsy aýratynlykda çemeleşýäris. Hemişelik alyjylara uzyn möhletli we miweli işdeşlik üçin amatly şertler hödürleýäris. Biz müşderilerimize amatly we bähbitli hyzmat etmek üçin uly yhlas bilen işleýäris.

“Türkmen Senagat” Hojalyk Jemgyýetiniň esasy maksatlary – bazarda bar bolan şertlere uýgunlaşmak, önümçiligi giňetmek we tehnologiýalaryň täzelenmeginiň esasynda hemişe öndürilýän önümiň hilini ýokarlandyrmak.

Biziň artykmaçlyklarymyz:
 • Diametri 110-630 mm aralygynda bolan islendik turbanyň öndürilmegi;
 • Günorta Koreýa kompaniýasy Hýundai Engineering tarapyndan öndürilen ýokary hilli PE ulanylmak bilen taýýarlanylýan önümler;
 • Biziň hödürleýän önümlerimiz alyjylara aýratyn ýokary hilli önüm üpjün etmek bilen bazarda ýokary abraýa eýe boldy, olaryň gurnalmagy we ondan soňky ulanylmagy üçin örän az çykdajy edilýär, olar howpsuz we işde amatly;
 • Önümleriň görnüşleriniň hemişe köpelmegi;
 • Maýyşgak baha syýasaty;
 • Plastik turbalaryň önümçiligi kärhana we döwlet tarapyndan bellenen kada we standartlar bilen laýyklykda ýerine ýetirilýär;
 • Plastik turbalaryň önümçiligi kärhana we döwlet tarapyndan bellenen kada we standartlar bilen laýyklykda ýerine ýetirilýär;
 • Müşderilere tehniki we maslahatçylyk goldawy.

Önümler

Tekiz PBP turbalar (Suw we gaz geçiriji turbalar)

Tekiz PBP turbalar, polietileniň himiki taýdan çydamly bolan suwuk we gaz görnüşli maddalary geçirýän daşarky we içerki basyşly turba geçirijileri, wagtlaýyn turbaly melioratiw ulgamlary üçin niýetlenendir.

Ýokary derejede poslamaga garşy we himiki çydamlylygy saýasynda PBP-ni topragyň ýaramaz täsirlerinden goramak üçin ýörite gaplama bilen gaplamak zerur däldir. Metal önümlerden tapawutlylykda katod gorag hem gerekli däl. PBP ekologiki taýdan hem howpsuz bolanlygy sebäpli olar topraga we ol ýerde ýaşaýan organizmlere ýaramaz täsir etmeýärler.

Tekiz PBP turbalaryň metal turbalara artykmaçlyklary:

 • PBP turbanyň arzan bolmagy;
 • Uzyn ömürlilik. Garaşylýan hyzmat möhleti – 50 ýyldan gowark;
 • Ýokary derejeli poslamaga garşy we himiki çydamlylygy;
 • Berklik we maýyşgaklyk;
 • PBP turbalaryň ýylylyk geçirijiligi pesdir, bu bolsa ýylylyk ýitgilerini azaldar we turbanyň daşky ýüzünde kondensat emele gelmeginiň öňüni alar;
 • Doňmaga garşy çydamlylyk, temperaturadaky üýtgemelere garşy çydamlylyk;
 • Agramynyň ýeňil bolmagy;
 • Turba geçirijileriniň doly ömürleri boýunça birikdiriji kebşirlemeleriň ygtybarly bolup galmagy;
 • PBP turbalarynyň ekologiki taýdan howpsuz bolmagy;
 • Gurnama işleri geçirilende zähmet çykdajylarynyň az bolmagy;
 • Doly ekologiki howpsuzlyk, şu häsiýeti sebäpli polietilen turbalaryň ilaty agyz suwy bilen üpjün edýän turba geçirijilerde ulanylmagyna rugsat berlendir.
 • Pes ýylylyk geçirijilik – olarda ýylylyk ýitgisi we daş ýüzünde kondensat emele gelme derejesi öräz azdyr.

Profile Data

 • 110 mm
 • 160 mm
 • 200 mm
 • 250 mm
 • 280 mm
 • 315 mm
 • 400 mm
 • 450 mm
 • 500 mm
 • 560 mm
 • 630 mm
 • Pipe diameter [mm] Wall's [mm] SDR class Weight / meter [kg/m]
 • 110 5,3 21 1,77
 • 110 6,6 17 2,14
 • 110 8,1 13,6 2,59
 • 110 6,6 11 3,13
 • 160 7,7 21 3,70
 • 160 9,5 17 4,50
 • 160 11,8 13,6 5,48
 • 160 14,6 11 6,62
 • 200 9,6 21 5,75
 • 200 11,9 17 7,02
 • 200 14,7 13,6 8,50
 • 200 18,2 11 10,32
 • 250 11,9 21 8,89
 • 250 14,8 17 10,87
 • 250 18,4 13,6 13,29
 • 280 22,7 11 16,06
 • 280 13,4 21 11,21
 • 280 16,6 17 13,65
 • 280 20,6 13,6 16,65
 • 280 25,4 11 20,16
 • 315 15 21 14,13
 • 315 18,7 17 17,28
 • 315 23,2 13,6 21,14
 • 315 28,6 11 25,48
 • 400 19,1 21 22,79
 • 400 23,7 17 27,85
 • 400 29,4 13,6 33,98
 • 400 36,3 11 41,05
 • 450 21,5 21 28,81
 • 450 26,7 17 35,21
 • 450 33,1 13,6 43,03
 • 450 40,9 11 51,98
 • 500 23,9 21 35,54
 • 500 29,7 17 43,57
 • 500 36,8 13,6 53,02
 • 500 45,4 11 64,20
 • 560 26,7 21 44,39
 • 560 33,2 17 54,57
 • 560 41,2 13,6 66,59
 • 560 50,8 11 80,35
 • 630 30 21 56,16
 • 630 37,4 17 69,11
 • 630 46,3 13,6 84,07
 • 630 57,2 11 101,87

Ýerlagym üçin gasynly PE turbalar

Ýerlagym üçin diametri 110-630 mm aralagynda bolan polietilen we polipropilen iki gatlakly gasynly turbalar öňdebaryjy nemes öndüriji Unicor enjamlarynda öndürilýärler. Gatylyk derejesi SN4-16.

Gasynly turbalaryň aşakdaky tapawutlandyryjy häsiýetleri bar:

 • Gurnama we ulanma üçin giň temperatura spektri;
 • Ýokary derejeli halka berkligi;
 • Mehaniki maýyşgaklyk we berklik;
 • Pes derejeli ýanyjylyk;
 • Ýokary izolirleýjilik ukyby;
 • Ähli ulanylyş möhleti boýunça özara çalşylmak mümkinçiligi.

Gasynly turba poslamaga sezewar bolmaýar we daşky gurşawyň beýleki ýaramaz täsirlerinden hem ygtybarly goralan, şol sebäpden hem onuň ulanylma möhleti örän uzyn.

Profile Data

 • 110 mm
 • 160 mm
 • 200 mm
 • 250 mm
 • 280 mm
 • 315 mm
 • 400 mm
 • 450 mm
 • 500 mm
 • 560 mm
 • 630 mm
 • Without
  Inline Cuff
  With
  Single-Layer-Cuff
  With
  Double-Layer-Cuff
 • NS (-OD) [mm] Pipe Weight [kg/min] Prod-Speed [m/min] Outpoot [kg/h] Prod-Speed [m/min] Outpoot [kg/h] Prod-Speed [m/min] Outpoot [kg/h]
 • 110 1,00 6,33 380 4,75 285 3,17 190
 • 125 1,10 6,70 440 5,09 334 3,48 229
 • 160 1,43 6,95 510 4,64 398 3,27 281
 • 200 2,00 4,67 560 3,73 448 2,80 336
 • 250 2,90 3,44 600 2,82 492 2,24 390
 • 315 4,38 2,47 650 2,08 546 1,68 442

Tok torlarynyň gurnalmagy üçin gasylan sim kanaly

Simleriň täzeden gurnalmagynda ýa-da täzeleriniň ýerleşdirilmeginde olaryň gorag gabygyna “gaplanmagy” maslahat berilýär. Köplenç “kabel we simler üçin gasyn” diýip atlandyrylýan gasynlanan elektrotehniki turbalar ulanylýarlar. Ol daşy gapyrgaly içi tegelek şlang görnüşinde bolýar. Gapyrglary saýasynda onuň maýyşgaklyk derejesi mese-mälim ýokarlanýar.

Tok torlarynyň ýerleşdirilmegi üçin 16 – 32 mm aralygynda gasynly turbalar öndürilýärler

Tok torlarynyň gurnalmagy üçin gasynlanan sim kanallarynyň şu häsiýetleri bar:

 • Uzyn ulanyş möhleti (ýarym asyrdan gowrak), ulanylyş ömürleri boýunça turbalar öz tapawutlandyryjy häsiýetlerini saklaýarlar;
 • Gasyn çyg geçirmeýär (birikdiriji ýerlerde ýöriteleşdirilen rezin dykyzlaýjy gatlak ýerleşdirilen bolsa);
 • Ýanmaga garşy aýratyn çydamlylyk;
 • Mehaniki ýüklere ýokary derejeli çydamlylyk;
 • Giň iş temperaturasy (-20 – 60 °С arasy);
 • Himiki taýdan aktiw maddalar bilen aragatnaşyga geçenok (metal şlanglardan başga);
 • Turşama (poslama) sezewar bolmaýar;
 • Ekologiki taýdan arassa we adamyň saglygy üçin bütinleý howpsuz material;
 • Agramynyň ýeňil bolmagy daşama we gurnama işlerini aňsatlaşdyrýar.

Profile Data

 • 16 mm
 • 20 mm
 • 25 mm
 • 32 mm
  Class 750 N - General Profile Data and Output
 • Pipe diameter [mm] OD-mean [mm] Pipe Weight [gr/mim] Prod speed [m/min] Output [kg/h]
 • 16 15,85 40 24,6 59
 • 20 19,85 58 21,0 73
 • 25 24,8 78 18,6 87
 • 32 31,8 99 17,6 102
 • Class 750 N - General Profile Data and Output
 • Pipe diameter [mm] OD-mean [mm] Pipe Weight [gr/mim] Prod speed [m/min] Output [kg/h]
 • 16 15,85 57 16,7 57
 • 20 19,85 81 14,0 68
 • 25 24,8 105 12,4 78
 • 32 31,8 130 11,5 90

Catalogue

TÜRKMEN SENAGAT – HILIŇ WE YGTYBARLYLYGYŇ KEPILIDIR.

“Türkmen Senagat” kompaniýasynyň esasy ugry, iň döwrebap dünýä belli belli nemes enjamy KraussMaffei guralynda ýasalan ýokary hilli PBP Turbalarynyň, şeýle-de olar üçin mümkin bolan dürli görnüşdäki şaýlaryň daşarky we içerki inženerlik torlarynyň gurluşygy üçin üpjün edilmegi bolup durýar.

Siziň öz meýdançaňyza degişli suw geçiriji, ýerlagym ýa-da gaz geçiriji taýýarlaýandygyňyza ýa-da şäheriň bütin bir bölegine aragatnaşyk gurnaýandygyňyza garamazdan biz Size gerek bolan iň ýokary hilli materiallary amatly bahadan we Siz üçin gerekli bolan möhletlerde üpjün edip bileris!

 • — Tekiz basyşly PBP turbalar (suw we gaz geçiriji turbalar) Günorta Koreýanyň kompaniýasy Hyundai Engineering tarapyndan öndürilen ýokary hilli Polietilenden taýýarlanylýarlar; Diametri 110-630 mm bolan turbalar hemişe bar; Iş basyşy 6-32 atmosfera basyşy. Suw we gaz geçiriji turbalar ýaşaýyş jaý – kommunal pudagynyň guramalary tarapyndan we hususy gurluşyk kompaniýalary tarapyndan ulanylýarlar. Otaglaryň we jaýlaryň uly böleginiň suw üpjünçiligi, ýylatma ulgamy we gaz üpjünçiligi üçin suw we gaz geçiriji turbalardan peýdalanýandyklaryny aýtmak bolar.
 • — Ýerlagym üçin PE we PP gasynly turbalar. Gasynly plastik turbalaryň önümçiligi dürli görnüşdäki turbalaryň taýýarlanmagyny göz öňünde tutýar. Hemişe 110 – 630 mm aralygyndaky diametrde bolan turbalar taýýar saklanýar. Ýerlagym turbalary üçin sary we gara reňkler ulanylýarlar.
 • — Tok torunyň ýerleşdirilmegi üçin süýüm ýasama (konduktor) gasynly turbalar. Tok torunyň ýerleşdirilmegi üçin gasynly turbalar dürli reňklerde bolýarlar: gara, sary, gök we gyzyl.
Katalogy Ýükle

Aragatnaşyk

Zawodyň salgysy: 744000, Türkmenistan, Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, senagat zolagy meýdança 172.

Ofis: 744000, Türkmenistan,
Aşgabat şäheri, Atamyrat Nyýazow köçesi, 174

Telefon: +99363 71-36-26
Faks: +99312 76-12-30

E-poçta: info@turkmensenagat.com

Ofis iş wagtlary
Duşenbe - Anna 09:00 — 18:00

Arakesem 13.00 — 14.00
Şenbe from 09:00 — 13:00

Ýekşenbe — dynç güni.